مفهوم احتمال و احتمال نظری

حجم فایل : 992.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا


مفهوم احتمال و احتمال نظری


ریاضی چهارم انسانی


شانس وقوع یک پیشامد را احتمال می گوئیم.
به حالتهایی که در یک آزمایش تصادفی ممکن است رخ بدهد پیشامد می گوئیم و به مجموعه ی همه ی نتایج ممکن در یک آزمایش تصادفی، فضای نمونه ای گوئیم.

فرمول احتمال : احتمال در پرتاب یک تاس چقدر احتمال دارد عدد اول بیاید. مثال نکته 1) مقدار احتمال همواره می باشد.
نکته 2) مقدار احتمال یا تخمین احتمال همان مقدار فراوانی نسبی در آمار می باشد.
نکته 3) به احتمال هایی که در آن پیشامدها به طور ایده آل رخ می دهند و داده های حاصل از آزمایش در آن نقشی ندارند احتمال نظری گفته می شود.
نکته پایان ...